Općina Kalinovac će sufinancirati troškove školskog pribora za učenike srednjih škola s prebivalištem na području Općine Kalinovac u školskoj godini 2023./2024.

Nakon podnošenja zahtjeva, isplaćuje se jednokratna naknada u iznosu od 80 eura.

Zahtjev se podnosi na posebnom obrascu, uz koji je potrebno priložiti sljedeće dokumente:

  • dokaze o prebivalištu (presliku važeće osobne iskaznice učenika, roditelja ili skrbnika
    ili uvjerenja o prebivalištu)
  • presliku kartice tekućeg ili žiro-računa na koji će se vršiti isplata s vidljivim IBAN-om
  • potvrdu škole o statusu učenika (potvrdu o redovnom školovanju učenika polaznika
    srednjih škola)
  • Izjavu o pristanku obrade osobnih podataka.

Zahtjev podnose roditelji ili skrbnici učenika u vremenskom razdoblju od 10. do 31. listopada Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kalinovac, a isti se može dostaviti i putem e-maila Općine Kalinovac [email protected] pri čemu je potrebno priložiti potpisan Zahtjev i svu traženu dokumentaciju u PDF datoteci, a original dostaviti naknadno u Jedinstveni upravni odjel.

Sredstva za ostvarivanje prava na jednokratnu pomoć srednjoškolcima osigurana su u Proračunu Općine Kalinovac za 2023. godinu i bit će isplaćena roditeljima ili skrbnicima najkasnije do 15. studenog.