Koprivničko-križevačka županija je raspisala Javni natječaj za dodjelu studentskih stipendija u akademskoj godini 2023./2024. za 100 studenata.

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije imaju studenti koji su državljani Republike Hrvatske, redovito studiraju na visokim učilištima u Republici Hrvatskoj na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim stručnim studijima, kratkim stručnim studijima kao i s njima izjednačenim studijima u inozemstvu, imaju prebivalište na području Koprivničko-križevačke županije u neprekidnom trajanju od najmanje 2 godine, prije objave Natječaja, nisu istovremeno korisnici neke druge stipendije ili studentskog kredita, s članovima kućanstva nemaju nepodmirenih obveza prema proračunu Županije, što Županija provjerava uvidom u svoju službenu evidenciju te su u akademskoj godini za koju se prijavljuju na javni natječaj redovno upisali višu godinu studija u odnosu na prethodnu akademsku godinu.

Stipendije u visini 150,00 eura/1.130,18 kuna isplaćivat će se u 12 mjesečnih rata za razdoblje od 1. listopada 2023. godine do 30. rujna 2024. godine. Stipendija se studentu odobrava za jednu akademsku godinu, uz obvezu ispunjenja uvjeta propisanih Odlukom o stipendiranju studenata s područja Koprivničko-križevačke županije, a financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Županije u razdjelu Upravnog odjela za obrazovanje kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine.

Kriteriji za utvrđivanje Liste reda prvenstva su: deficitarna struka, ostvareno pravo na stipendiju u prethodnoj akademskoj godini, uspjeh ostvaren u prethodnoj školskoj/akademskoj godini, godina studija, pojedinačne nagrade osvojene na državnim i međunarodnim natjecanjima iz znanja tijekom srednje škole, odnosno ostvarene nagrade za znanstveno-stručne i druge odgovarajuće radove, socijalni status i druge socijalne prilike u obitelji kandidata kao i prednost po posebnim propisima te volontiranje.

Deficitarna zanimanja na području Koprivničko-križevačke županije u akademskoj 2023./2024. godini su sveučilišni studiji: dr. medicine, mag. farmacije, dr. stomatologije, bacc./mag. rehabilitacije, bacc./mag. logopedije, bacc./mag. matematike, bacc./mag. fizike, bacc./mag., educ. matematike i informatike, bacc./mag. educ. fizike i informatike, bacc. ing./mag. ing. građevinarstva, bacc. ing./mag. ing. strojarstva, bacc. ing./mag. ing. elektrotehnike, bacc. ing./mag. ing. računarstva, bacc./mag ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, bacc./mag. glazbene pedagogije, bacc./mag. pedagogije, bacc./mag. socijalnog rada, bacc./mag. psihologije, bacc./mag. njemačkog jezika i književnosti, bacc./mag. engleskog jezika i književnosti, bacc./mag. hrvatskog jezika i književnosti i bacc./mag. hrvatskog jezika i književnosti.

Deficitarna zanimanja su stručni studij: bacc. sestrinstva/dipl. medicinska sestra/medicinski tehničar, bacc. ing./struč. spec. ing. strojarstva, bacc. ing./struč. spec. ing. elektrotehnike i bacc. ing./struč. spec. ing. građevinarstva.

Korisnik stipendije koji redovno upiše višu godinu studija kao redovan student, oslobađa se u potpunosti od obveze vraćanja primljenog iznosa stipendije, ako do 30. studenoga tekuće godine o tome dostavi dokaz Upravnom odjelu za obrazovanje, kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Županije.

Prijave na Natječaj mogu se podnositi isključivo putem mrežne stranice za Stipendije Koprivničko-križevačke županije (www.stipendije.kckzz.hr) pod rubrikom „Prijava“ u natječajnom roku od 29. rujna u 7,00 sati do zaključno 16. listopada u 23,59 sati.

Detaljne informacije o prijavi, kao i tekst natječaja te Odluka o stipendiranju studenata nalaze se na web stranici Koprivničko-križevačke županije.