Uoči Međunarodnog dana uklanjanja nasilja protiv seksualnih radnica i radnika, 17. prosinca, znanstvenici upozoravaju da osobe koje se bave prostitucijom, kao višestruko marginalizirana i stigmatizirana populacija, trpe nasilje od svodnika, klijenata, obitelji, zajednice, a često i državnog aparata.

U Hrvatskoj se te osobe kažnjavaju prekršajno, a najviše postupaka vodi se protiv osoba koje rade na ulici, ističe voditeljica istraživačkog tima Ivana Radačić s Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar.

“Istraživanje sudske prakse Prekršajnog suda u Zagrebu u 2014. i 2015. godini pokazuje da se radi se o ženama koje su teškom ekonomskom i socijalnom položaju: većinom su nezaposlene i teškog imovnog stanja, slabo obrazovane i majke (često samohrane) većeg broja djece, a u postupcima često iskazuju da ih ekonomska situacija primorava na prostituciju. Uhićuje ih se najčešće tijekom policijske ophodnje, ili se šalju prikriveni istražitelji, a i kad pozovu policiju zbog nasilja od strane klijenata.

U postupcima nisu zastupane, a osude se temelje na priznanjima. Katkad, kad rade zajedno, se progone i u kaznenom postupku. Osim toga, katkad im se krše i roditeljska prava te nemaju socijalnu i zdravstvenu zaštitu”, ističe Radačić.

Kako bi dobili uvid u kršenja prava i oblike nasilja kojima su izloženi u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar provode istraživanje regulacije prostitucije u Hrvatskoj te komparativnu studiju politika prostitucije u Hrvatskoj i Sloveniji koja je 2003. ukinula odredbu o prekršajnom kažnjavanju za odavanje prostituciji.

Istraživači pozvaju osobe koje se bave prostitucijom da se odazovu na istraživanje jer smatraju da bi u izradi i provođenju politika prostitucije trebalo voditi računa o njihovim iskustvima i potrebama. Također pozivaju na prestanak kažnjavanja ovih osoba i uspostavu sustava podrške za one kojima je potrebna.

(Hina)

fah