Vijeće građana Rijeke, koje čini 33 nasumično odabranih građanki i građana i prvi je takav projekt u Hrvatskoj, predalo je riječkom gradonačelniku Marku Filipoviću 90 preporuka za unapređenje mjesne samouprave i povećanje sudjelovanja građana u razvoju lokalne zajednice.

Članovi Vijeća susretali su se od početka studenog do prosinca pri čemu su učili, konzultirali se, raspravljali i donijeli preporuke za razvoj mjesne samouprave i aktivnog građanstva u Rijeci, priopćio je Grad Rijeka.

Preporuke riječkog Vijeća građana odnose se na povećanje informiranosti i interesa građana o mjesnoj samoupravi i mogućnostima njihova sudjelovanja. Zalažu se za jačanje komunikacije građana s tijelima mjesnih odbora, širenje komunikacijskih kanala između njih, za veću razinu informiranosti o radu mjesnih odbora te za organiziranjem sastanaka s građana na različite teme iz ovog područja.

U zajedničkoj izjavi članovi Vijeća poručili su da vlastitim doprinosom i primjerom žele raditi i doprinijeti boljitku Rijeke. Vrlo je bitno osigurati prostor da građanke i građani mogu izraziti svoje potrebe, da budu uključeni u život grada i da im se omogući angažman na dobrobit sviju, neovisno o tome koja grupa ljudi želi pokrenuti neku akciju, istaknuli su.

Gradonačelnik Marko Filipović izrazio je uvjerenje da je svaka od preporuka iznimno kvalitetna, dodavši da će se mogućnost njihovog ostvarenja znati nakon analize.

Prijedlozi će biti upućeni relevantnim akterima u Gradu na uvid i komentiranje, a prvi odgovor gradonačelnik će dati na sljedećem susretu s članovima Vijeća, planiranom za prvu polovicu 2024.

Vijeće građana je odabrano slanjem poziva na sudjelovanje na nasumičnih 1000 adresa kućanstava u Rijeci, nakon čega su ih obilazili educirani anketari, kako bi potvrdili zainteresiranost građana za sudjelovanjem u projektu. Unaprijed je definiran redoslijed popunjavanja članova vijeća prema spolu i mjestu stanovanja, kako bi tijelo predstavljalo “Rijeku u malom”. Pokretač projekta je Grad Rijeka, a za pripremu i provedbu je zadužena Udruga za razvoj civilnog društva SMART iz Rijeke.

Vijeća građana predstavljaju inovativni alat koji omogućava sudjelovanje građana u procesima donošenja odluka na različitim razinama vlasti (od lokalne do europske) i razmatranje različitih tema, važnih društvenih i političkih pitanja među građanima koji, u strukturiranom i vođenom procesu, izrađuju prijedloge i preporuke donositeljima i provoditeljima odluka na zadanu temu, pitanje odnosno problem. Vijeća građana provedena su do sada u Njemačkoj, Belgiji, Irskoj i mnogim drugim zemalja i gradovima te na razini EU.