U Banskim je dvorima danas održana 1. sjednica Savjeta za ljudska prava. Boris Milošević, potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta, uvodno je istaknuo da se osnivanje Savjeta za ljudska prava naslanja na tradiciju postojanja posebnog međuresornog tijela koje Vladi Republike Hrvatske pomaže u nastojanjima da što konstruktivnije i efikasnije prepozna te reagira na nove izazove ljudskim pravima, kako na nacionalnoj tako i na globalnoj razini.

Danas, kada se svijet susreće sa brojnim globalnim izazovima u području ljudskih prava, od pandemije do izbjegličkih valova, ljudska prava su ponovno u fokusu, kako političara tako i javnosti diljem svijeta. Potpredsjednik Milošević naglasio je da su globalna goruća pitanja, poput migracija i borbe za čist okoliš i održivi razvoj teme kojima trebamo pristupiti zajednički kao društvo, nikada ne gubeći iz vida humanizam i mirotvorstvo. Budućnost nam sigurno donosi i nove generacije ljudskih prava koje uključuju i nove ranjive skupine, ali i nove prijetnje ostvarivanju temeljnih prava.

Potpredsjednik je izrazio uvjerenje da će Savjet za ljudska prava biti mjesto konstruktivne rasprave o stanju ljudskih prava u Hrvatskoj te davati prijedloge za unaprjeđenje javnih politika i zakona kako bi se omogućila puna ravnopravnost svih naših građana.

Na sjednici Savjeta sudjelovale su pučka pravobraniteljica, pravobraniteljica za ravnopravnost spolova, pravobraniteljica za osobe s invaliditetom i pravobraniteljica za djecu koje su članovima Savjeta iznijele pregled stanja u područjima ljudskih prava iz njihovog djelokruga.

Državna tajnica Petrijevčanin Vuksanović informirala je Savjet o tijeku prihvata i zbrinjavanja izbjeglica iz Ukrajine, kao i o aktivnostima Međuresorne radne skupine za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine.

Savjet za ljudska prava je međuresorno i savjetodavno tijelo Vlade Republike Hrvatske za pitanja ljudskih prava. Savjet ima 18 članova, a čine ga predstavnici tijela državne uprave te predstavnici udruga i drugih organizacija civilnoga društva koje su posvećene razvoju i promicanju ljudskih prava u Republici Hrvatskoj.