Grad Đurđevac poziva sve zainteresirane građane da se aktivno uključe u kreiranje Proračuna Grada Đurđevca za 2024. godinu svojim prijedlozima, mišljenjima i sugestijama.

Sudjelovanje građana u fazi planiranja proračuna važno je kako bi se proračunska sredstva usmjerila u programe i projekte za koje većina građana smatra da su usklađeni s njihovim potrebama. Sve projekte koje želite da se ostvare u gradu, prigradskom naselju ili mjesnom odboru možete navesti u svojem prijedlogu.

Rok za dostavu prijedloga je 23. studenoga, a svaki prijedlog treba sadržavati naziv, sažetak i kratki opis projekta za koji bi građani htjeli da se realizira u sljedećoj godini.

Uključivanje javnosti u procese odlučivanja jedna je od temeljnih karakteristika transparentnosti jedinica lokalne samouprave što pridonosi jačanju demokracije i potiče izgradnju dobrih odnosa temeljenih na uzajamnom razumijevanju i povjerenju između javnog, poslovnog i civilnog sektora.

Svoje sudjelovanje građani mogu ostvariti dostavom prijedloga na e-mail adresu: [email protected] ili putem pošte na adresu Stjepana Radića 1, 48350 Đurđevac. Nacrt Proračuna za 2024. godinu s potrebnim obrascima može se vidjeti na web stranici Grada Đurđevca.