Hrvatska pošta pustit će u optjecaj tri nove poštanske marke iz serije “Hrvatska fauna” s motivima leptira u nakladi od 30 tisuća primjeraka u arcima od 20 maraka, priopćila je Hrvatska pošta u ponedjeljak.

Ove su godine motivi na poštanskim markama danji leptiri – močvarna riđa, južni lastin rep i topolnjak.

Autorica maraka je zagrebačka dizajnerica Sabina Rešić.

Naklada maraka iznosi 30 000 primjeraka u arcima od 20 maraka, 1000 primjeraka u karnetima od 10 maraka te je otisnuto 400 maksimum-karata, dodaju.

Naklada se odnosi na svaki motiv pojedinačno, a vrijednost svake marke označena je slovnom oznakom A što odgovara iznosu poštarine za pismo mase do 50 g u unutarnjem prometu te za dopisnicu/razglednicu u unutarnjem prometu.

Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Južni lastin rep jedan je od najkarizmatičnijih danjih leptira Hrvatske te tako spada u jedan od sedam  lako prepoznatljivih i velikih danjih leptira iz porodice lastinrepaca u Hrvatskoj, kazale su muzejske savjetnice u Hrvatskome prirodoslovnom muzeju Iva Mihoci i Martina Šašić Kljajo.

Močvarna riđa dobila je ime prema tipu staništa na kojem najčešće boravi, a to su vlažne livade te su u Hrvatskoj poznata dva ekološka tipa vrste.

Topolnjak danji je leptir iz porodice šarenaca, a staništa vrste su svijetle bjelogorične i miješane šume u kojima rastu biljke hraniteljice gusjenice, jasika topola i crna topola.