Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-24-19, od 08. veljače 2024. i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027. „Zaželi – prevencija institucionalizacije“, SF.3.4.11.01.0265 „Pruži ruku potrebitima“ od 23. veljače 2024., Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Križevci raspisuje:

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA zainteresiranih sudionika za uključivanje u projekt „Pruži ruku potrebitima“ SF.3.4.11.01.0265 „Zaželi – prevencija institucionalizacije“

Cilj projekta je pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom čime se doprinosi njihovoj većoj socijalnoj uključenosti, prevenciji institucionalizacije, ostanku u vlastitom domu te osiguravanju prava na život u zajednici.

Aktivnosti projekta obuhvaćaju pružanje usluge potpore i podrške uz nabavu i podjelu paketa potrepština, koja obvezno uključuje:

  • a. organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • b. obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.) i/ili
  • c. održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • d. zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba

Područje provedbe: grad Križevci i pripadajuća naselja, općina Kalnik, općina Gornja Rijeka, općina Sveti Petar Orehovec i općina Sveti Ivan Žabno

Razdoblje provedbe projekta: 23.02.2024. – 23.2.2027.

Razdoblje pružanja usluge potpore i podrške: 30 mjeseci

Ciljana skupina:

 Osobe starije od 65 godina

 Odrasle osobe s invaliditetom

Zaprimanje prijava: 30 mjeseci od dana objave javnog poziva

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona 048/711-700 ili na e-mail: [email protected]

UVJETI UKLJUČIVANJA

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi
kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i čiji mjesečni prihodi:

– za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;

– za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;

– za višečlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 300% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta;

• koji istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

• koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i

• koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja i

• koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent i

• čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj

Iskaz interesa mogu podnijeti svi pripadnici ciljane skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete uz osiguranje slijedeće dokazne dokumentacije kojom to potvrđuju:

OSOBE STARIJE OD 65 GODINA (65 i više godina)

 Obrazac uključivanja u projekt

 Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika,

 Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

 Potvrda porezne uprave o visini dohodaka i primitaka za svakog člana kućanstva (Korisnik može donijeti sam ili dati punomoć; Obrazac – Punomoć Porezna uprava)

ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 i više godina)

 Obrazac uključivanja u projekt

 Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika

 Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva),

 Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom iz kojeg je vidljivo da osoba ima oštećenje 3. ili 4. stupnja težine invaliditeta ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden 3. ili 4. stupanj težine invaliditeta.

Obrasce te dodatnu dokumentaciju moguće je preuzeti i predati osobnim dolaskom na adresi Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Križevci, Ulica Franje Račkoga 22, 48260 Križevci.

Sve obrasce moguće je preuzeti na Internet stranicama: Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Crvenog križa Križevci https://www.gdckkz.hr/pristup_informacijama.php i stranici Grada Križevaca https://krizevci.hr/.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Gradsko društvo Crvenog križa Križevci službeno će zatražiti Potvrdu / Izjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi slijedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Ovaj projekt se sufinancira iz Europskog socijalnog fonda plus i dio je bespovratnih sredstava za postizanje ekonomske i socijalne kohezije unutar Europske unije. Više o EU fondovima na https://fondovieu.gov.hr/ i https://esf.hr/esfplus.