U povodu objavljenih članaka pod naslovom „Novi požar na Piškornici dokaz je nesnalaženja nove uprave oko odlaganja otpada i početak je kraja ovog financijskog neodrživog projekta“ i „Ružman oštetio Piškornicu za 100.000 kuna“ primili smo reakciju Piškornice d.o.o. čiji odgovor prenosimo u cijelosti.

U prvom naznačenom članku iznosi se niz neprovjerenih tvrdnji i spekulacija o postupku odlaganja otpada na sadašnjem odlagalištu otpada, kojim upravlja trgovačko društvo Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o., koje odlagalište, kao što je nebrojeno puta javno rečeno, treba razlikovati i od starog neuređenog i nesaniranog odlagališta, ali treba ga razlikovati i od projekta izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom ,,Piškornica” kao strateškog projekta od interesa za Republiku Hrvatsku.

Sadašnje odlagalište, koje se sastoji od četiri plohe, sagrađeno je uz primjenu najviših standarda zaštite okoliša i u tom ga pogledu nije moguće povezivati sa ,,starim” neuređenim i nesaniranim odlagalištem na koje se otpad taložio dulje od 40 godina i koje odlagalište nema nikakve veze s projektom Regionalnog centra za gospodarenje otpadom niti sa sadašnjim operaterom uređenog odlagališta, društvom Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o.

Projekt Regionalnog centra za gospodarenje otpadom ,,Piškornica” počiva na procjenama budućih količina otpada koji će se oporabljivati u postrojenjima toga centra, koje količine će biti sasvim sigurno niže od količina otpada koji se sada odlaže na postojeće uređeno odlagalište, samo zbog toga, što će se znatne količine otpada odvajanjem ,,na kućnom pragu” usmjeravati u recikliranje dok će u Regionalnom centru za gospodarenje otpadom na oporabu pristizati samo onaj dio miješanog komunalnog otpada, koji nakon odvajanja ,,na kućnom pragu” preostane.

Prema tome, nepotpisani autor spomenutog članka ,,brka lončiće” uspoređujući buduće količine miješanog komunalnog otpada koje će pristizati u budući Regionalni centar za gospodarenje otpadom Piškornica sa količinama koje sada pristižu na uređeno odlagalište društva Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.

K tome, potrebno je naglasiti, da je aktualna uprava društva Piškornica sanacijsko odlagalište d.o.o. prekinula s praksom ,,gomilanja” količina odloženog otpada na uređeno odlagalište, što je bila politika ranije uprave toga društva ( s ciljem ,,maksimiranja” dobiti, među ostalim, radi isplate bonusa), tako da su količine koje se sada zbrinjavaju na odlagalištu Piškornica u potpunosti odgovarajuće i kapacitetu odlagališta i vremenu koje predstoji do početka rada Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica, tako da je potpuno promašena tvrdnja nepotpisanog autora, da će se četvrta ploha zapuniti prije nego Regionalni centar za gospodarenje otpadom bude završen.

U potpunosti su proizvoljne tvrdnje nepotpisanog autora o navodnom ,,nestručnom odlaganju” otpada na četvrtoj plohi, koje tvrdnje se potkrepljuju mišljenjem neimenovanih a time i nepoznatih stručnjaka i ,,stručnjaka”.

Nemaju nikakve osnove niti tvrdnje iznesene u navedenom članku o financijskom stanju društava Piškornica d.o.o. i Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o., kao niti tvrdnje o navodnoj ugroženosti financiranja projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica.

U vezi s odlukom Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, kojom je poništena odluka Skupštine društva Piškornica d.o.o. o poništenju međunarodnog natječaja, nepotpisani autor u istoj rečenici ulazi sam sa sobom u kontradikciju, jer poništenu odluku Skupštine društva Piškornica d.o.o. u nastavku naziva ,,štetnom odlukom Ružmana”, misleći pri tome na direktora društva Piškornica d.o.o. Mladena Ružmana.

Kada je riječ o poništenju međunarodnog natječaja, koje je predmetom i drugog uvodno spomenutog članka, radi potpune informiranosti javnosti, potrebno je naglasiti, kako se radilo o odluci Skupštine društva Piškornica d,o.o. usmjerenoj isključivo na potrebu, da se omogući financiranje projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Piškornica iz sredstava Europske unije, a za koje financiranje jest bitna pretpostavka – da konzultanti iz Jaspersa nemaju niti jednu rezervu na bilo koji dio projekta kojega ocjenjuju.

Rezerve Jaspersa bile su takve naravi, da su zahtijevale bitnu izmjenu projekta Regionalnog centra za gospodarenje otpadom i Studije o izvodljivosti toga projekta, što pak za posljedicu ima to, da nastupaju i promjene u bitnim elementima međunarodnog natječaja.

Prema tome, poništenje natječaja nije imalo nikakve veze ni sa kakvim političkim dogovorom, te posebno ne  „novim političkim dogovorom“ kako se to pokušava podmetati u navedenom članku.

Riječ je samo o tome, da rezerva Jaspersa, koja se odnosi na zastarjelost tehnologije prema prvotnom projektu, može imati za posljedicu nemogućnost financiranja znatnog dijela projekta iz izvora Europske unije, pa u tom pogledu treba poduzimati sve što je potrebno, da se projekt izmijeni, u njega ugradi suvremena, a ne zastarjela, tehnologija, a što je izravno u interesu svih koji žive u okruženju budućeg Regionalnog centra za gospodarenje otpadom. Pri tome, nije od značenja to, što u nekim drugim regionalnim centrima pristaju na rizik od ugradnje zastarjelih tehnologija.

prigorski.hr