Večeras je održana  8. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca na kojoj su vijećnice i vijećnici razmatrali 40 točaka dnevnog reda.

Najznačajnija točka dnevnog reda bilo je donošenje Izmjena i dopuna Proračuna Grada Križevaca za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. prema kojima je Proračun s planiranih 147.750.000,00 kuna povećan na 165.334.144,81 kuna uz korištenje prenesenog viška u iznosu od 4.980.092,39 kuna.

Između ostalog, rebalansom su udvostručena sredstva namijenjena sufinanciranju solarnih elektrana na krovovima obiteljskih kuća s dosadašnjih 500 tisuća na milijun kuna.

Osigurana su i sredstva za uspostavu produženog boravka u Osnovnoj školi Ljudevita Modeca Križevci, pokreće se program sufinanciranja liječnika specijalista ginekologa, pedijatra i medicine rada, pokreće se i program sterilizacije mačaka, kreće se s uspostavom dječje igraonice u društvenom domu u Carevdaru, sufinancirat će se novi bibliobus, a povećava se i iznos sufinanciranja smještaja djece u vrtiće na području susjednih općina i u obrte za čuvanje djece.

Pokreće se i program sufinanciranja uređenja fasada u staroj gradskoj jezgri, kreće se s izgradnjom autobusnog ugibališta u naselju Bukovje, povećana su sredstva za izgradnju magistralnog cjevovoda Glogovnica – Carevdar, izradu uličnog vodovoda u Carevdaru i za izgradnju raznih sekundarnih uličnih vodovoda u naseljima gdje nije prošla aglomeracija.

Donesena su i izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2021. godinu i programa rada i financijskog plana za 2021. godinu dječjih vrtića, osnovnih škola i ustanova s područja grada te Izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2021. godine. Jednoglasno je donesen Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2021. godinu i Odluka o raspodjeli rezultata za 2021. godinu.