Hrvatski sabor u utorak će raspravljati o konačnom tekstu izmjena Zakona o Državnom inspektoratu kojima se uređuju pojedini poslovi za koje je to tijelo nadležno.

Izmjenama se gospodarenje otrovnim kemikalijama pripaja poslovima sanitarne inspekcije, poslovi energetske inspekcije za naftno rudarstvo pripajaju rudarskoj inspekciji a poslovi energetske inspekcije u području toplinarstva i plinarstva pripajaju inspekciji opreme pod tlakom.

Izmjenama se uređuje i polaganje državnih stručnih ispita, te prekršajne kazne umjesto u kunama izražavaju u eurima.

U odnosu na prvo čitanje prihvaćen je prijedlog Odbora za poljoprivredu da se u nadležnost sanitarne inspekcije propiše i provođenje monitoringa ostataka pesticida.

Prihvaćen je i prijedlog da za sanitarnog inspektora može biti raspoređena osoba sa završenih studijem veterinarske medicine.