Javna dražba za 5G frekvencije donijela gotovo 360 milijuna kuna

12. kolovoza 2021. Autor: prigorski.hr Hrvatska Javna dražba za 5G frekvencije donijela gotovo 360 milijuna kuna

Izvor: HT


Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) dodijelila je radiofrekvencijski spektar u frekvencijskim pojasevima 700 MHz (758-788/703-733), 3600 MHz (3400-3800 MHz) i 26 GHz (26,5-27,5 GHz) za mreže pokretnih komunikacija pete generacije.

Postupak nadmetanja započeo je 12. srpnja 2021., a odluka o odabiru najpovoljnijih ponuđača i izdavanju dozvola donesena je 12. kolovoza 2021. Postupak nadmetanja obuhvaćao je glavnu fazu nadmetanja i fazu dodjele frekvencijskih blokova. U glavnoj fazi nadmetanja, kroz jedan ili više krugova, ponuđači su podnosili ponude za pravo uporabe jednog ili više frekvencijskih blokova.

Po završetku glavne faze nadmetanja, kojom je određena količina radiofrekvencijskog spektra koja će se dodijeliti svakom ponuđaču, održala se faza dodjele koja je odredila konačnu raspodjelu radiofrekvencijskog spektra među ponuđačima, odnosno točan položaj frekvencijskih blokova svakog ponuđača unutar određenog frekvencijskog pojasa. Dozvole su izdane na 15 godina za sva područja dodjele, osim u slučaju Međimurske i Varaždinske županije, gdje već postoje izdane dozvole za različitu tehnologiju od 5G koje vrijede do 2023. te su se za ta područja nove dozvole iznimno izdale na 13 godina.

Po isteku razdoblja valjanosti dozvole valjanost je moguće produljiti za najviše pet godina, kako je određeno pravilima na razini EU-a.

Rezultati nadmetanja u postupku javne dražbe za frekvencijski pojas 700 MHz na nacionalnoj razini navedeni su u sljedećoj tablici:

SLIKA1

Ukupan iznos naknada za uporabu RF spektra koji je postignut na javnoj dražbi za frekvencijski pojas 700 MHz iznosi 139.989.998,00 HRK.

Za pojedine frekvencijske blokove (A01, A02 i A03) određene su obveze pokrivenosti:
1. Pokrivenost područja 5G signalom određene razine kako bi se osigurala usluga zadovoljavajuće kvalitete na otvorenom prostoru.
2. Pokrivenost pojedinih transportnih pravaca određenom razinom 5G signala.
3. Pokrivenost područja koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).
4. Pokrivenost područja od posebnog interesa koja nisu pokrivena odgovarajućom razinom signala (moguće pokrivanje 4G ili 5G signalom).